یکی از شاعران خوش ذوق رامیانی شعری با موضوع پسابرجام سروده است که در زیر می خوانید.

شهروندان رامیانی که جاده سلامت به سمت باغ تاشته را برای پیاده روی های بعد از افطار انتخاب کرده اند، اما با مزاحمت هایی از سوی موتور سواران بی ملاحظه رو به رو هستند که لذت پیاده روی شبانه  و خانوادگی را از آنها می گیرد.

هراز چند گاهی در گوشه کنار کشور و در اخبار می شنویم که موسسه ای و یا گروهی و یا حتی فردی با جلب اعتماد مردم و جذب منابع مالی متنابهی از کشور گریخته و یا به انحاء مختلف نسبت به ایفای تعهدات خود سرباز می زنند و نه تنها عده ای از هموطنان را دچار خسران می نمایند بلکه با مصرف پول در واسطه گری، سوداگری و در نهایت پولشویی ضربه های مهلکی را به اقتصاد ملی وارد می آورند.

نظام سلطه به سرکردگی آمریکا بعد از37 سال هیچ غلطی نکردن ها و تست کلکسیونی از راهبردهای "مهار" نرم و سخت، امروز بدنبال عملیاتی کردن "راهبرد مهار ایدئولژیکی" انقلاب اسلامی آنهم با استفاده از استعداد و ظرفیت جریان "غیرانقلابی" است یعنی میخواهد با حاکمیت جریان "تکنوکراتیسم نئولیبرال"، انقلاب اسلامی با چرخ های پنچر به راهش با کندی ادامه دهد.

روزه هم مانند بسیاری از عبادات ظاهری دارد و باطنی؛ سه درجه برای روزه ذکر شده است که عبارتست از روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخاص.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت