rayyپرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث افزایش کاندیداها در کشور در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس شوای اسلامی شده است.

BADHEJABB94چرا باید وضع حجاب و عفاف مردم جامعه ما اینچنین زشت و زننده باشد؟! مردمی که روزی برای مبارزه با بدحجابی و برهنگی انقلاب کردند تا نظام شاهنشاهی فاسد را از میان بردارند.

FITILEEE1عجیب زمانه ای است این دوران، گاهی هزاران اشتباه را یک مدیر میکند و کسی نمیبیند و گاهی یک طنز را که برای آن عذرخواهی هم شد آنقدر بزرگ میکنیم که قلب های خدمتگذارانی میشکند،عموهای عزیز فیتیله ای دوستتان داریم و بدانید مردم و کودکانمان هم دوستتان دارند.

bad1غربی ها از سالها قبل، پس از اینکه به این جمع بندی رسیدند که نمیتوان انقلاب اسلامی را با جنگ سخت شکست داد کلیه برنامه ریزی های خود را تغییر دادند و همه سرمایه های خود را روی جنگ نرم و جنگ فرهنگی گذاشتند.

saeidabaddکمپین "انتخابات و مجلس مستقل از دولت" با این شعار که "در مناظره چپ و راست سیاسی، راه سومی وجود دارد" مثل هوای تازه برای پارلمان، احزاب، رسانه ها و مردم است و در دهمین انتخابات از مردم می خواهد تا از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی استفاده کنند.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت