نظام سلطه به سرکردگی آمریکا بعد از37 سال هیچ غلطی نکردن ها و تست کلکسیونی از راهبردهای "مهار" نرم و سخت، امروز بدنبال عملیاتی کردن "راهبرد مهار ایدئولژیکی" انقلاب اسلامی آنهم با استفاده از استعداد و ظرفیت جریان "غیرانقلابی" است یعنی میخواهد با حاکمیت جریان "تکنوکراتیسم نئولیبرال"، انقلاب اسلامی با چرخ های پنچر به راهش با کندی ادامه دهد.

هراز چند گاهی در گوشه کنار کشور و در اخبار می شنویم که موسسه ای و یا گروهی و یا حتی فردی با جلب اعتماد مردم و جذب منابع مالی متنابهی از کشور گریخته و یا به انحاء مختلف نسبت به ایفای تعهدات خود سرباز می زنند و نه تنها عده ای از هموطنان را دچار خسران می نمایند بلکه با مصرف پول در واسطه گری، سوداگری و در نهایت پولشویی ضربه های مهلکی را به اقتصاد ملی وارد می آورند.

به چهره هایشان که مینگری، تفاوتی با آدمهای معمول اطراف و کوچه و بازار ندارند. اما در پس چهره هایشان دنیایی از ناکامی است که تا لحظه آخر نتوانسته اند آنها را حل و فصل کنند. ناکامی اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و حتی عاطفی. این ناکامی ها نهایتا خود را بصورت های گوناگونی نشان می دهند که خودکشی یکی از رایج ترین آنهاست.

روزه هم مانند بسیاری از عبادات ظاهری دارد و باطنی؛ سه درجه برای روزه ذکر شده است که عبارتست از روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخاص.

مهدیا میلاد تو قصیده بی انتهاییست که تنها خدا بیت آخرش را می داند بیا و حسن ختام زمان باش.

 

جدیدترین اخبار

یاداشت