یک کارگر ساختمانی به دلیل فعالیت در هوای گرم دچار خون‌ریزی مغزی شد و جان خود را از دست داد.

sharjjنوجوان علی آبادی در اثر استفاده از تلفن همراه هنگام شارژ، نوجوان علی آبادی را گرفت.

HAMLEZAMANIعصر روز گذشته موتورسورانی ناشناس در حوالی خیابان شریعتی تهران به خودرو حامد زمانی حمله کردند.

 

جدیدترین اخبار